KOMODA JANA 2D PATINA

339.60

Širina 104,0 cm
Dubina 40,0 cm
Visina 80,0 cm